Laif - De sjlaag om Ernesto’s

Het moest er van komen… de kroon op 25 jaar Limbopop-historie. Live opgenomen in de legendarische Ernesto's Canteen te Sittard.

Live CD Album (2007)

Bestelnummer: MMRCD004
volop verkrijgbaar

Raegejas

Real, real gone - Van Morisson
V. Morrison, H. Steijvers, E. Lambermon

Eine raegejas, det woor alles wat hae droog.
Eine raegejas woor 't ieëste wat ich zoog.
Eine raegejas en dao in eine naaksje kael.

Ich zoot in de viefde klas
En leep sjmiddigs geweuën nao sjoal.
Koom langs die conifere,
Wo achter dae rare zich versjool.
Hae sjpróng op 't paad, dee ziene jas aop
En opèns sjtóng d'r doa.

Wit van de sjrik, sjtuufde ich nao sjoal,
Mit d'n angszjweit op m'n bieës.
De juffrouw noom mich mit nao häör kaemerke,
Haet mich de ganse lange middig lang getreuës.
Onger häöre raegejas, det woor alles wat mien juffrouw droog.
D'n ieëste kieër det ich zoane zjwarte driehook zoog.
Ich en mien juffrouw same ónger häöre raegejas.

Tót aan de CITO-toets,
Haet häör therapie gedoerd.
Of 't bie-les woor.
Elke waek minstens ein oer.
Ich en m'n juffrouw same ónger häöre raegejas.

Door häör therapie,
Bön ich mit sjlech waer ummer blie.
Zeen ich luuj in raegejes,
Krieg ich kriebel in mien prie.
Dankzij eine raegejas
Woor ich achter de oare hieël sjnel dreuëg.

De Mek

Land of thousand dances - Wilson Pickett
C.Kenner / E.Masthoff / H.Steijvers

Doe wirks oppe Volvo, of oppe Mek
Bes bliej detse werk höbs
Mer 't maak dich ram gek
Altied 't zelfde
Doa sjtompse van aaf
Mer is 't dan wiekent
Ein sjtök in de kraag!

's Moandigs half zeven, leefs nog get later
Rammelt de wèkker mer doe höbs eine kater!
Mit auge vol pupsje, kikse de kamer rondj
Doe veuls dich belabberd zoa krank wie ne hondj

Tot aan de woonsdig dènkse:`"Ich drènk nooits mer beer"
Mer is 't dan vriedig, den zupse alweer
Want al det bandjwerk lik dich zjwoar oppe maag
Mer is 't weer wiekent, alweer ein sjtök in de kraag

Verlaege

Dicke - Marius Müller-Westernhagen
Westernhagen, H.Steyvers, Mostard

Ich bön toch zo bliej det ich neet verlaege bèn
Verlaege zeen det is ein kwoal
Wat zooste gaer mit goan doon
Mer oeteindelijk blifse altied sjtoan
Ich bön bliej der ich eine laege bèn
Eine laege kènne ze neet euversjloan
Este laeg bös sjteise in 't leech
Eine laege zuuste altied sjtoan

Doe durfs neet in te goan taege anger luuj
Oet angs hilste diene kop
Ummer sieferse dich zelf weg
Kums nooit, nooit veur dich zelf op
Es eine noa dich kiek, hilse diene mondj
Doe kèns gein woord oetbrenge
Want dien sjtrot zit ummer toe
Wat zou 't heerlik zeen om 'ns mit te zènge

Vriej zeen.....

Noe loat dich toch 'ns zeen zonger rooie kop
Doa sjteise alweer
Noe biet toch van dich aaf
En noe durf toch 'ns
Noe auch 'ns zonger dien pens vol beer
Sjpie 't, kots 't, gooi 't droet
Den is laeve gein probleem
Wat mot 't den toch zalig zeen
Om eindelik ram vriej te zeen

Vriej zeen!

Prakkezere

Rainy night in Soho - The Pogues
S.McGowan, E.Masthoff, P.Rutten

Ich zeen ze noe nog regelmoatig
Al joarelank, mit kaarte, èns in de waek
Mer doa is heel get verangerd, es ich aan vreuger denk
Hawf zaat vônje w'r zunj van 't geldj
'n Leag glaas moos direk weer vol
"W'r hauwe de blauwe tot ze kotze"
Sjreefde w'r es puber veur de lol

W'r sjôlje op carriëremakers
Op zo'n sjtöm kantoor, daag in daag oet
Det zou os neet euverkomme
Nog lever sjtapde w'r d'r oet
W'r vierde auch dea "bloome-zomer", 67 woor 't joar
Dreijde Bob Dylan tot hae gries zoog
Tot op oos sjouwers hong oos hoar
Mer jong, noe weet ich waal beater
De joare kreege auch vat op mich
Es ich noe noch laat urges aan 't buffet hang
Den wach thoes ein vrouw op mich

'Sjmörges vreug wear ich den wakker
Mit dae sphinx naeve mich in bed
Lik doa in bed ônger ein deake van sjtilte
En den pak ich mer de gazet
Wat is gekomme van die vrunj van toen?
Harrie is nog ummer vriegezel
Tonnie is al in d'n hemel
En w'r verkes, w'r motte nog noa de hel
W'r motte nog noa de hel........

Nuj Helde

No more Heroes - The Stranglers
J.Burnell, J.Black, C.Cornell, D.Greenfield, H.Steijvers, E.Masthoff, E.Lambermon

Wat deej Bonifacius destieds in Dokkum ?
Wat ging John Kennedy in Dallas doon ?
Acquino dae ging trück heives
En Cornerl Lagrouw zal nooit mee noa Zuid-Amerika goan
Wat is gebeurd mit al die helde ?
Zo'n men die vunjse nog mer zelde

Wem kent noe nog Alexander Dubcek ?
Wem wèt noe nog woorom Jan Palach haet gebrandj ?
Wae vreug zich noe nog: "Wae woor Romero ?"
Of Martin Luther in det kojbojlandj
Wat is gebeurd mit al die helde ?
Zo'n men die vunjse nog mer zelde
Dees generatie die sjtuit sjoan drop
De produktie van helde die is gesjtop
Ondanks dat kent geer gerös wiejer sjloape
Weer trekke geweun ein nuuj blik helde oape

Tied sjteid neet sjtil, de klok tik wiejer
De welt dreit door, dat is normaal
En auch noa hun komme nuuj helde
Allein de klok verangerd, die tik noe digitaal

Dees generatie die sjtuit sjoan drop
De produktie van helde die is gesjtop
Ondanks dat kent geer gerös wiejer sjloape
Weer trekke geweun ein nuuj blik helde oape........

Dae kas (mot gaeve)

25 or 6 to 4 - Chicago
R.Lamm, H.Steijvers, H.Omloo

Doog mich eine knaak of veer.
Det ich dae lómmel ens probeer
Dae hoore pröl beheers mie laeve
Mer ich veul dae kas geit gaeve.

Weer twieëvieftig in zien priej, drie citroene op ein riej.

Sjtaon hie aan dae flipperkas.
Mit miene navel ram draan vas.
Mien half maondjloan al verlaore.
Mer ich veul, ich goan noe score.

Weer twieëvieftig in zien priej, neet op tilt, ich bön zoa bliej.

Lieën mich eine knaak of veer.
Det ich nog eine kieër probeer.
Mien gans maondjloan al verlaore.
Mer ich veul noe goan ich score.

Weer twieëvieftig in zien priej, gein citroene op ein riej.

Miss-verkezing

Go for it - Joe Jackson
J.Jackson, J.Mostard, H.Steijvers, E.Lambermon

Alle Missen wille gaer ein kreunke oppe kop
De jury zuusse dènke: "Op die, doa koos ich 't op!"
Hènj onger de toafel, de eurkes waere rood
En welk van hun wint noe de pries
Welke geuf zich 't meiste bloawt
Welke geuf zich 't meiste bloawt
Want dat wille ze zeen

Ze wille bloawt zeen, bloawt zeen, bloawt zeen, bloawt zeen
Joa, dat wille ze zeen
Doe löps veur poal, ze kieke allemoal
Kleije dich mit de auge langsaam oet
Ze willen bloawt zeen

Löpse in diene tange in ein kringske rondj
Veuls dich opgeloate mit dae sjoonsreem in d'n kontj
't Geit neet om 't knap zeen, doe höbs väöl mee in hoes
Mer om det te maete kieke ze in de bloes
Karakter zit in de bloes, karakter zit in de bloes
En doa löpse alweer
Doe mos loupe, loupe, loupe, loupe
Op det houte plankier
Löps doe veur poal, ze kieke allemoal
Kleije dich mit de auge langsaam oet
Joa, doe mos loupe, loupe, loupe, loupe

De mam zit op de veurste riej
De pap mit de "instamatic" zit d'r bie
"Oos dochter det wurt ein sjter,
Det kendj van os det brunk 't ver, det kendj van os det brunk 't ver
Det kendj van os det brunk 't ver"

Blief bie de mam

Stand by your Man - Tammy Wynette
E.Masthoff, H.Steijvers

Este jôngk bès, wilste op dien eige
Geine zeiver van: "Om zo laat bèste thoes!"
Mer etste ein moal getrouwd bös, eine trouwrink om höbs
Dènkse nog mit heimwee aan de mam thoes
Want noe kumse gaar neet mee de kooi oet
Elke oavend mit ein groate tuut chips
Veur d'n hoore tillevisiekas
Allang op ein oet gekeke
Kènjer die constant meeke
Den pakse ein foto van dien mam

Blief bie de mam, die zal dien hart nooit braeke
En dich nooit taegesjpraeke, van die krigse ummer geliek
Blief bie de mam, die zal dich ummer sjteune
In tied van élènj en gelök, kènste noa de mam altied terök

D'n eerste keer det ich dich zoog dach ich:
"Paaaaaah, op die kèn ich 't mit losse hènj!"
't Woor te zeen detse al eine keer de klok rondj woors
Mer ich dach: "Det mot toch kènne!"
Ein langk verhoal kort make:
W'r höbbe de klômmele biejein gesjmete
En de pap en de mam höbbe ôs de flat ingerich
In tied van niks hawwe w'r de ganse hut vol poete
Twee looge in ein sjtapelbed, eine loog bie ôs oppe kamer
En eine tied sjleep nog eine oppe badkamer
't Woor verdomme soms net of ze op 't leech aan koome!
En soms bekrup mich det geveul en dènk ich:
Allang op ein oet gekeke
Kènjer die konstant meeke
Den pakse ein foto van dien mam

Blief bie de mam, die zal dien hart nooit braeke
En dich nooit taegesjpraeke, van die krigse ummer geliek
Blief bie de mam, die zal dich ummer sjteune
In tied van élènj en gelök, kènste noa de mam altied terök

Falderaaaaaah

The wanderer - Brave Combo
F.Mller, E.Mller, S.Florenz, E.Masthoff, H.Steijvers, W.Crijns, H.Omloo

Doe höbs sjoan tenj, wie autobenj.
Ein sjtöm wie ein trüktraprem.
En este den dien sjoon oetduis, ruuk 't net wie ein kipperen.

Falderieh, falderaaaaaah.

Geis mit de bös of lieëns eine fits
En brungs dem noajt mieë trök.
Este mer flink jatse kens, den kènt d'n daag neet sjtök.
Falderieh, falderaaaaaah.

Eine bril mit glaeskes Apfelkorn.
Roaj oare, verkesnaas.
Sjpek, broen boane, soppeknaok.
Frisje blome in ein vaas.

De Sjlaag om de Koppeleberg

Battle of Brisbane - The Poques
S.McGowan

Instrumentaal

Fieste wie de Bieste

Fiësta - The Poques
S. McGowan

Wér zeen noe hie en goan noe fiëste
En goan te keer wie de biëste
Kommunifees of oppe kirmes
Of es d'r net eine getrouwd is
Sjeete de sjötte de vogel aaf
Of reup urges eine: "Alaaf!"
Wie de vèrkes goan w'r noe zoepe
En oppe kneen op heem aan kroepe

Dus sjnap uch mer aan 't buffet vas
't Sjpieje dat kump sjtraks pas
Vandaag loate w'r gein glaas mee sjtaon
Omdet w'r toch veur de ratte gaon

W'r zoepe door tot w'r kiepe
En kriege lasj-auge van al die sjoan "miepe"
Van 't sjpektakel en geroas
Krieg ich hoge drök oppe bloas
Van al dae apfelkorn en beer
Krieg ich minstens 4 atmosfeer
De mansluuj sjtoan allemoal
Boete, solidair, taege eine weijepaol

Dus sjnap uch mer aan 't buffet vas
't Sjpieje dat kump sjtraks pas
Vandaag loate w'r gein glaas mee sjtaon
Omdet w'r toch veur de ratte gaon

Veurdet ich heim goan, mot ich neet vergaete,
Te zörge dat ich get höb gegaete
Kaw-sjotel, fricandel of frit
Es d'r mer eine kwak mayonaise op zit
Veurdet ich op heim aan riet
Mot ich nog 4 meater bonne kwiet
Veurdet ich mich op heim aan graaf
Nog eine keer de fiës-tent op en aaf

Dus sjnap uch mer aan 't buffet vas
't Sjpieje dat kump sjtraks pas
Vandaag loate w'r gein glaas mee sjtaon
Omdet w'r toch veur de ratte gaon

Proemevlaai

Gloria - Them
Van Morrisson, H.Steijvers, L.Mostard

Ich mot noe effe score
Ich wil eine nuuje shot
Ich mot noe effe trippe
Want deze jong dae veult zich rot
Ich mot noe effe bloowe
Mer ich hoof geine sjit
Doa is get det is veul baeter
Proeme zonger pit

Ich wil proemevlaai

Dae kroam dae is zo zjwaor
Sjterker dan kashmir-sjit
Es ich dao mit gebloowd höb
Veult deze jong zich weer ram fit
Den haet d'r weer kloar auge
En veult zich ram oké
Gein las van "cold turkey"
Det lik daags d'rop in de WC

Ich wil proemevlaai

Sollicitere

Gimme some lovin' - The Spencer Davis Group
S.Winwood / E.Masthoff

De perspektieve veur de toekoms die zeen nul komma nul
Al höbse noa veul zjweite enne universitaire bul
Al böste ongerwiezer, bankwirker of psycholoog
De komende joare böste waarsjienlik wirkeloos
Doe mos sollicitere, sollicitere !

Höbste al gesjreve ?
Viefensevetig breeve !
Den sjrief mer opnuuj !

Diene daag begint mit sjloape tot ein oer of teen
Doe kiks in de gezet of d'r neet urges baane zeen
Det vilt dich vies taege, doe sjleeps de res van diene daag
Doe veuls dich flink beroerd, doe krigs zenuwe oppe maag
Doe mos sollicitere, sollicitere !

Höbste al gesjreve ?
Viefensevetig breeve !
Den sjrief mer opnuuj !

's Moandigs moste weer bie de sosjale deens zeen
Veur de zoveelste keer völste weer dae breef in
Zjwart wirke duiste sjtiekem, af en toe
Mer jong kiek oet want auch de kontroleur kik toe
Doe mos sollicitere, sollicitere !

Höbste al gesjreve ?
Viefensevetig breeve !
Den sjrief mer opnuuj !

's Aoves es 't duuster wurt beginste pas te laeve
Doe kiks ens rondj, is neet urges get te belaeve ?
Doe geis noa ein Punk-band, missjien waal noa ein louche tent
Missjien geiste waal kieke noa de Janse Bagge Bend
Mer doe mos sollicitere, sollicitere

Höbse al gesjreve ? Viefensevetig breeve !
Höbse al gesjreve ? Zesensevetig breeve !
Höbse al gesjreve ? Zevenensevetig breeve !
Höbse al gesjreve ? Achensevetig breeve !
Höbse al gesjreve ? Neugeensevetig breeve !
Höbse al gesjreve ? Sjrief den mer opnuu

Lola

Lola - The Kinks
Ray Davis, E. Masthoff, H. Steijvers

Ze zoot in de kroeg mit de mösj oppe krök
ze kratzde zich, ze haw jeuk op de rök
Doa zoot Lola.

Ich zei: "Höbse jeuk? Moog ich dich kratse?"
Op diene rök of tösje de batse?" Lola?
Ze zei: "Zeker jong, det höb ich heel gaer, mer kiek oet op miene rök doa zit eine zjwaer"

Ich kratzde mit mien naegel 't röfke oape, door de etter woor ich bienoa verzoape, Lola
Ich kratzde mer, ich sjoerde mer, ich dabde mer, of d'r gein enj aan koom.
Ze keek mich aan, ze keek heel sjloom.

Toen ich twee daag doa mit geloupe haw, toen worte mien naegel, gael, greun, blaw van Lola.
Twee daag later zoot 't al op mien erm.
De luuj zeije: "Och God"en "Och erm" dankzij Lola.
"Doe mos beije in Soda, werm water en Soda"

Mer al det beije holp geine kloot,
ich dach: "Ma jong doe geis fijn dood, dankzij Lola."

Dus ich ging weer truuk noa die tent en trof de ganse Janse Bagge Bend
in de Soda, tot aan de navel in de Soda, werm water en Soda,
dankzij Lola.